BTW regeling

Schilderen van woningen ouder dan 2 jaar

Het schilderen van woningen ouder dan 2 jaar valt onder het 9% BTW tarief. Ook behangen valt onder het 9%-tarief.

 

De hoedanigheid van dienstverrichter en afnemer

Het is niet noodzakelijk dat de opdrachtgever een particulier is: het 9%-tarief geldt ook als woningbouwcorporaties en dergelijke opdracht geven tot het verrichten van schilder-/stukadoorswerk in particuliere woningen.

 

Onderaanneming

Als schilder-/stukadoorswerk in onderaanneming wordt verricht (bijvoorbeeld bij renovatieprojecten), is het 9%-tarief zowel in de relatie hoofdaannemer-opdrachtgever als in de relatie hoofdaannemer-onderaannemer van toepassing.

 

Schilder-/stukadoorswerk dat is opgenomen in aannemingsprojecten

Als schilder-/stukadoorswerk deel uitmaakt van een bepaald aannemingswerk, mag het schilder-/stukadoorswerk voor de tarieftoepassing worden afgesplitst. Voorwaarde is dat de aannemer het schilder-/stukadoorswerk op zijn offerte en factuur afsplitst van het overige werk.

 

Woningen ouder dan 2 jaar

Met ‘woningen’ worden hier onroerende zaken bedoeld die zijn bestemd voor particuliere bewoning. Het gaat om woningen waarin particulieren permanent mogen verblijven. Ook tijdelijk leegstaande woningen vallen hieronder.

Als woning zijn onder meer aan te merken:

 • woningen in particuliere eigendom

 • huurwoningen van woningbouwcorporaties en dergelijke die door particulieren worden bewoond

 • bejaardentehuizen/aanleunwoningen

 • verpleeg- en verzorgingsinstellingen

 • studentenflats

 • kloosters, voor zover in gebruik voor permanente bewoning

 • tweede woningen, als permanente bewoning daarvan is toegestaan

Garages, schuren, serres, aan- en uitbouwen, tuinhekken en dergelijke behoren tot een woning als zij op hetzelfde perceel als de woning liggen. Garages die tot hetzelfde gebouwencomplex behoren als de woningen (bijvoorbeeld parkeergarages onder flatgebouwen die door particulieren worden bewoond) worden ook tot de woning gerekend.

De gemeenschappelijke ruimtes in appartementen, bejaardentehuizen/aanleunwoningen, verpleeg- en verzorgingsinstellingen en dergelijke (zoals de hal, het trappenhuis, de eetzaal, de recreatieruimte, enzovoort) volgen het regime dat geldt voor de particuliere woongedeelten.

Niet als woning zijn aan te merken:

 • bedrijfsgebouwen en -ruimtes

 • afzonderlijke garageboxen

 • vakantiewoningen als permanente bewoning niet is toegestaan

 • hotels/pensions

 • woonboten/woonwagens

 • asielzoekerscentra

 • ziekenhuizen

 • internaten

Panden die tegelijkertijd als woning en als bedrijfspand worden gebruikt (bijvoorbeeld woon/winkelpanden) mogen in hun geheel als woning worden aangemerkt. Hierbij geldt als voorwaarde dat ze voor meer dan 50% van het pand voor particuliere bewoning in gebruik zijn. Als een pand voor minder dan 50% als woning in gebruik is, dan mag dat woondeel voor de toepassing van het tarief worden afgesplitst.

 

Ouder dan 2 jaar

Voor de beoordeling of een woning al dan niet ouder is dan 2 jaar is bepalend de begindatum van het bouwjaar volgens de gemeentelijke administratie op grond van de Wet Waardering Onroerende Zaken. Het bouwjaar van de woning is het jaar waarin de woning wordt opgeleverd, het begin van het bouwjaar is dan op 1 januari van het jaar van oplevering van de woning. Bij een pand dat niet vanaf het begin als woning in gebruik is geweest, bepaalt het tijdstip waarop het pand voor het eerst als woning in gebruik is genomen of de woning ouder is dan 2 jaar. Te denken valt aan een oud monumentaal pakhuis dat tot een appartementencomplex is omgebouwd. Wanneer een woning in verschillende stadia tot stand is gekomen, moet de woning voor minimaal 50% bestaan uit delen die ouder zijn dan 2 jaar.

Om het 9%-tarief te kunnen toepassen moet de schilder, stukadoor of behanger kunnen aantonen dat de woning ouder is dan 2 jaar. Hij kan dit doen met bijvoorbeeld een schriftelijke verklaring van de opdrachtgever.